söndag 11 mars 2018

Synpunkter angående Promemorian om EU:s framtida jordbrukspolitik.

                              


20180219
Till RegeringskanslietSynpunkter angående Promemorian om EU:s framtida jordbrukspolitik.

Vid en genomläsning av promemorian är det några genomgående tankar som uppstår.

Först bristen på historisk betraktelse, trots att man ofta pekar på historiska orsaker. Anledningen till detta tycks vara ett motstånd mot att diskutera CAP (GJP) före 1995. Då det är först efter 1995 som Sveriges jordbrukspolitik – officiellt – blev samma som övriga EU:s ”gemensamma” politik. Även om man i DS 1988:54 uttryckte en ganska markant svensk hybris på det jordbrukspolitiska området i den engelska ”summary” angående avreglerad svensk framtida jordbrukspolitik: ”The system is broudly similar to Common Agriculture Policy – in fact, the Community was largely inspired by the Swedish system when it set up it´s own in the late 50´s”.  De följande punkterna i texten som t.ex: - to ensure farmers a standard of living  comparable to other groups – ”the income objective” har i dagens promemoria reducerats till ”rimlig del” av intäkterna från jordbruksproduktionen. En förändring som kommer att ha stor betydelse framöver.
Romfördraget nämns, vilket är starten för CAP, men de variationer som skett sedan dess och som påverkat politiken och som även framöver kommer att påverka, tycks man undvika i något slags ideologisk låsning. Ett politiskt beteende som man måste betrakta som osvensk stelbenthet, därför att flexibel och pragmatisk politik har nog alltid präglat svensk politik och har gynnat landet och dess befolkning.

Orsaken till de riktade produktionsstöden var en tillfällig global missväxt på tidigt 1970-tal som skapade panik i politiken överallt. Även i Sverige. Reaktionerna blev något olika beroende på hur det yttrade sig i olika länder. Effekterna på kontinenten innebar att just den modell av CAP uppstod som nu präglar europeisk jordbrukspolitik. Det innebar också att USA, som efter kriget dominerade europeisk jordbruksproduktion via export av majs och soja till Europa, plötsligt tappade greppet om den exportmarknaden då CAP, med sina riktade produktionsstöd kunde konkurrera med den amerikanska exporten till Europas foderindustri. Detta skapade en handelspolitisk konflikt i GATT som löstes till amerikansk fördel 1990. Och detta resultat var då det underlag till ”Blairhouseöverenskommelsen”, 1992, mellan EU och USA angående hur den framtida jordbrukspolitiken skulle fungera både i USA och EU, åtminstone fram till 2003. En situation som i grunden fortfarande gäller.

Det andra intrycket är bristen på förståelse för människan i det framtida jordbruket. Hela diskussionen om jordbruk och livsmedelsproduktion ses nästan helt uppifrån i ett kallsinnigt samhällsekonomiskt miljöperspektiv i ett ständigt krävande av mer produkter, fortare, billigare, utan tanke på hur detta påverkar människan, naturen runt människan och husdjuren. Detta har man redan noterat i reaktionerna på Livsmedelsstrategin. Allt handlar om ekonomi. Dessutom sett ur ett ovanifrånperspektiv. Detta sätt att betrakta människan i jordbruket är inget unikt för svensk politik utan har sedan 1970-talets turbulenta subventionstider stört nationalekonomer och politiker till den grad att man tappat insikten om var gränsen går mellan en socialt acceptabel politisk inställning och en orimlig inställning till människans situation. En form av socialt bedrägeri som tydligast yttrar sig i det särskilda stödet till nystartande lantbrukare, som ju varje klart tänkande medborgare måste ifrågasätta då man därigenom kan drabbas av livslång träldom genom de medvetet framtida högre kostnader som bara rubriken ”Särskilt stöd till nystartande unga lantbrukare” beskriver.

Den politiska tanke om ett globalt jordbrukssystem där platsen med de lägsta produktionskostnaderna skall styra priserna överallt, innebär en förödande ”vonoben”-mentalitet. Särskilt då det egentligen inte är de naturliga förutsättningarna som styr priserna utan helt andra kostnader. Att driva jordbruk efter de lokala förutsättningarna som klimat, jordmån och andra naturförutsättningar innebär en anpassning till produktionsvillkoren och därmed den modell på jordbruk och de konsumentprodukter som kan skapas. Men med en global handel utan hänsyn tagen till lokala förutsättningar drivs jordbruket in i en feodal situation där kapitalet, som verkar via WTO-reglerna om global handel med jordbruksprodukter, styr rakt in i ett slavsamhälle. Då bonden är den enda företagare som egentligen inte kan hota med att flytta och därmed sätta krav på politiken. Utan stöd i politiken kan man inte bedriva jordbruk någonstans.

Basen för ett jordbrukssamhälle är den självägande bonden. Gång på gång har detta bevisats i historien. Orsaken är enkel. När en människa vet att hon disponerar resultatet av sitt arbete själv blir arbetet mer än bara en nödvändighet, alltså mer effektivt och mer produktivt. Det har också inneburit att slaveriet som uppstått, gång på gång, också upphört av främst ekonomiska orsaker. Men ständigt glömmer man i samhällets topp att människor fungerar på det sättet. Den globala jordbrukspolitiken, via WTO-reglerna, inklusive CAP under senare år, missar detta faktum och ett sådant faktum avslöjar sig inom en generation, max två generationer på olika sätt.

I det avtal med Mercosur som nu EU diskuterar fram är särskilt en stor importkvot av nötkött till EU ett bekymmer som kommer att pressa ner europeisk nötköttsproduktion och produktpriserna under produktionskostnaderna. Detta genom att de sydamerikanska produktionskostnaderna är mycket lägre än de europeiska, delvis beroende på låga arbetskostnader i Sydamerika. Om europeisk produktion skall matcha detta måste någon form av låglöneformer införas även här i Sverige. Att få ”unga lantbrukare” att självmant sätta sig i ekonomisk träldom, som föregående generation gjort, är knappast möjligt annat än i undantagsfall. Därför måste ”nya former” av billig arbetskraft skapas. En möjlighet är naturligtvis kraftiga lönesubventioner för de jordbruksföretag som behöver arbetskraft. Man kan också tänka sig en kommersiell kriminalvård av amerikansk modell (där stora delar av fruktodlingen drivs med fångarbetskraft). Huvudsaken är att produktionskostnaderna minskar då det är drivkraften bakom hela den globala jordbrukspolitiken. Man kan också tänka sig en total nerläggning av svenskt jordbruk och att svensk livsmedelskonsumtion framöver helt bygger på import av produkter producerade långt under svenska produktionskostnader. En politik som verkligen hotar svensk livsmedelsförsörjning!

Alternativet är en lokal jordbrukspolitik för lokal konsumtion, byggd på lokala förutsättningar och med fungerande gränsskydd. Den enda åtgärd som i någon mån kan användas i den riktningen är det som promemorian rubricerar i pelare ett, som ”minskning av höga stödbelopp och omfördelning mellan stora och små företag”( Redistributive payment scheme). En åtgärd som inte hittills använts i Sverige, men som borde ligga rätt i den politik som nu kommer, även i Sverige.
Ett tredje intryck är fokuseringen på klimatpolitiken som man ändå undrar vad detta har i CAP att göra. Sett ur det historiska perspektivet är CAP enbart en jordbrukspolitisk åtgärd.  Det enda miljöpolitiska argumentet är det som finns med i DS 1988:54 (i Summery): - to ensure that farming is carried out with due regard to the environment needs and in keeping with a long-term management of natural resourses – the ”enviroment objektive”. Att klimatfrågan förts in i CAP verkar konstigt. Att jordbruket blivit inblandat i miljöfrågorna är förståeligt i vissa delar på kontinenten, men har under tiden blivit allt mer tveksamt för svensk del, trots debatten de senaste fyrtio åren. Vilket man kan se även i promemorians information. Särskilt har tydligen insikterna om Östersjöns situation äntligen nått politiken. Att Östersjön bytte ekologiskt system redan i början av 1950-talet, från näringsfattigt innanhav till näringsrikt innanhav och det årtionden innan svenskt jordbruk blev modernt efter 1947 års jordbrukspolitiska beslut som skapade ”avhästningen” i svenskt jordbruk. Alltså var svenskt jordbruk fortfarande på medeltida produktionsnivå när förändringarna skedde i Östersjön! Nitratfrågan, som uppstod i början av 1970-talet visade sig vara ett sidospår som politiken tog upp för att kunna använda i debatten om jordbrukssubventionerna. Sedan dess har mycket hänt. Klimatfrågan blev nästa problem som lades på jordbrukets bord. Metan och lustgaser. Ytterligare några naturliga processer som man lätt kunde inse som var politisk taktik att rikta blicken åt annat håll än där problemen var. Problem som även betonas i promemorian – istället för vad CAP ursprungligen var tänkt att ägnas åt – jordbruket.

Den klimatfokusering som nu sker i CAP är osund helt enkelt. Man fortsätter att fokusera problemen på jordbruket och tycks vilja blanda in skogen i detta politiska fenomen. Av helt andra orsaker än klimatfrågan även om man hänvisar till klimatfrågan. Den markering som regeringen har mot detta är utmärkt men måste betonas tydligare och inte ingå i ett samlat förhandlingsgrepp som promemorian ger intryck av. Sveriges skogsägare, oavsett om de är staten, svenska kyrkan, skogsbolag eller enskilda fysiska medborgare är inte förtjänta av politiska finesser i svenskt syfte att vara duktigast i klimatfrågor. När resultatet självklart då blir ytterligare byråkrati, stödmodeller och centralstyre från Bryssel i skogliga frågor. När vi istället behöver lokal frihet att hantera de skogliga naturresurserna! Eller som idag i Bryssel (i t.ex. EU Kom rådgivande organ) vara vag eller t.o.m. positiv till vad regeringen och andra  organisationer säger tydligt nej till på hemmaplan angående frågor när det gäller skoglig nationell suveränitet, är lindrigt sagt ohållbart. Att förhandla bort lokal och nationell kontroll över svensk skog är ett allvarligt misstag, även om det sker enligt principerna i kapitalliberaliseringsdirektivet, och får inte ske!

Som promemorian konstaterar har mycket hänt sedan 1962 då Romfördraget skrevs. Då var det avgörande att europeisk landsbygd inte fortsatte att avfolkas, att böndernas stampade jordgolv kunde bytas ut och att folket kunde få sin söndagsstek. Detta gäller dock fortfarande. Därför är alla andra intressen som vill vara med i CAP tveksamma och borde flyttas till andra områden inom EU:s verksamheter. Därför att man har under åren ständigt blandat in olika populära politiska ämnen i CAP och så sker även idag. Problemen är de samma som alltid, bönderna är känsliga som småföretagare, konsumenterna är många och ofta svaga spelare i samhället. Vilket också påpekas i promemorian. Mellanhänderna är idag starkare än någonsin, globalt och lokalt. Att inte den frågan fått större tyngd i promemorian är ett frågetecken, för om det är något som borde oroa politiken borde det vara ”makten över maten”. Att lämna över den frågan till Bryssel, WTO eller storföretagen är en svag politik.


Guy Allan Svensson Ordförande Familjejordbrukarnas Riksförbund

Thomas Gunnarson Förbundssekreterare Familjejordbrukarnas Riksförbund

Torgny Östling Ordförande NOrdBruk (Via Campesina Sverige)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar