torsdag 3 maj 2018

Vad skall Familjejordbrukarna driva i årets CAP-diskussion?Under våren kommer ett antal möten ske på näringsdepartementet där även Familjejordbrukarna är inbjudna.  Riktigt vad detta innebär är osäkert, men ett par moment som inte hittills används i svensk jordbrukspolitik – som gynnar mindre jordbruksenheter som kan vara vettigt ur vår vinkel, är följande:


1. Omfördelande betalning (Redistributive Payment Scheme, RPS)


Medlemsstaterna har också möjlighet att tillämpa en omfördelande betalning i samband med de första 30 hektar av gårdarna eller den nationella genomsnittliga storleken på jordbruksföretag. Detta system ger mer målinriktat stöd till små och medelstora gårdar och medlemsstaterna kan besluta att tillämpa det på något år.
Den omfördelande betalningen kan uppgå till högst 65% av den nationella eller regionala genomsnittliga betalningen per hektar och 30% av den nationella budgeten för direktstöd. Betalningen kan också examineras enligt antal hektar.


2. Småjordbruk, förenklat system (The Small Farmers Scheme, SFS

Systemet för småbönder är frivilligt för medlemsstaterna. Jordbrukare som frivilligt deltar i detta system får en årlig betalning som fastställs av medlemsstaten mellan 500 € och 1 250 €, oavsett gårdsstorlek. 
Den lilla Jordbrukarens betalning ersätter alla direktbetalningar från de övriga systemen.
Deltagare i utbetalningen av småbönder kommer att möta mindre stränga krav på överensstämmelse och kommer att bli undantagna från förgröningskrav . Denna betalning erbjuder också en förenkling av administrativa förfaranden , till exempel med förfyllda applikationer, och mindre årliga kontroller av behörighet.


Hör gärna av Er till styrelsen om vad Ni tycker. Tänk på att framtiden tycks gå mot allt mindre stöd till jordbruket överlag och till mindre jordbruksenheter i synnerhet.  - För svensk del. - (Även om debatten låter annorlunda). 

_______________________________________

/eu-kommissionen-vill-minska-eus-jordbruksbudget/
http://europa.eu/rapid/press-release

Kopierat ur ovan "pressrelease":
"EU behöver en motståndskraftig, hållbar och konkurrenskraftig jordbrukssektor så att man kan säkerställa produktionen av högkvalitativa, säkra och överkomliga livsmedel för invånarna och en stark socioekonomisk struktur i landsbygdsområden. Kommissionen föreslår därför en reformerad, moderniserad gemensam jordbrukspolitik som kan säkerställa tillgång till livsmedel av hög kvalitet samtidigt som man behåller en fullt integrerad inre marknad för jordbruksprodukter i EU. Den reformerade politiken innebär en större betoning på miljön och klimatet och ska stödja övergången till en hållbarare jordbrukssektor och en levande landsbygd. Nivåerna på direktstödet per hektar kommer att rationaliseras och göras mer målinriktat mellan medlemsländerna. De ska alltså fortsätta att närma sig EU-genomsnittet.
Större fokus kommer att läggas på att stödja små och medelstora jordbruk.
Med de nya reglerna får medlemsländerna mer ansvar för att använda jordbruksbudgeten på bästa sätt. De får mer flexibilitet än i dag för att flytta medel mellan direktstöd och landsbygdsutveckling, i linje med egna behov och mål.
En ny krisreserv skapas för att hantera kriser vid oförutsebara händelser på de internationella marknaderna eller vid särskilda chocker för jordbrukssektorn till följd av åtgärder som vidtas av länder utanför EU."

Inte riktigt som svensk debatt låter! Vilket vi har påpekat:
/synpunkter-angaende-promemorian-om-eus.

Den stora konflikten måste vara förhållandet mellan direktstöden/gårdsstöden och landsbygdsprogrammet (Pelare Ett och Pelare Två). Hittillsvarande erfarenheter från hanteringen tyder på en "förskingringsvilja" för Pelare Två/landsbygdsprogrammet.

Att flytta medel från Pelare Ett till Pelare Två, som är en politisk möjlighet inom nuvarande CAP, innebär att medel flyttas från självständiga jordbrukares aktiviteter.

En bedömning som gjorts av det framlagda förslaget är att exempelvis danska jordbrukare, som är starkt beroende av gårdsstöden förlorar 26% av sina inkomster under nästa CAP-period, vilket borde innebära mycket mer för svensk del då svenska jordbrukare är betydligt mer beroende av gårdsstöden för sin ekonomi än danska jordbrukare. Därmed borde diskussionen om den svenska uppfattningen om CAP mest beröra förhållandet mellan Pelare Ett och Pelare Två om hur balansen skall vara framöver.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar