lördag 25 mars 2017

Blankettstraffstadgande

Plockat från nätet:
Ny intressant dom om blankettstraffstadganden
-Som bekant är t.ex. det mesta inom "Djurskyddslagen", "Miljöbalken" m.m. just så kallade blankettstraffstadganden - sådant som aktivistiska tjänstemän själva bestämt!
"Förhoppningsvis kommer Högsta domstolens beslut påverka hur lagstiftaren agerar i framtiden såtillvida att förutsebarheten för den enskilda beaktas i än högre utsträckning än vad som görs idag - inte minst då det rör sig om användandet av blankettstraffstadganden.
Utgångspunkten i regeringsformen är att delegation av normgivningsmakt som innefattar frihetsstraff inte är tillåten. Vi vill mena att det finns anledning att betänka lämpligheten i att alls använda blankettstraffstadganden då det rör sig om normer innehållande frihetsstraff - inte minst då de utfyllande normerna kommer från en lägre konstitutionell nivå än regeringen och alldeles särskilt då de härrör från en privat standard.
Utöver att diskutera vilka effekter dagens beslut kan komma att få för normgivningen går det även att fråga sig vilka konsekvenser Högsta domstolens beslut får för redan utfärdade strafförelägganden och domar."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar